Тооцоолсон оноо гэж юу вэ?

”Суурь” шалгалтад тооцохоор заасан хичээлээс хамгийн өндөр оноо авсан шалгалтын оноог 0.7, “Дагалдах” шалгалтад тооцохоор заасан хичээлээс хамгийн өндөр оноо авсан шалгалтын оноог 0.3 -аар үржүүлж нэмсэн нийлбэрээр тооцоолсон оноог бодно.
Жишээ нь: ”Суурь” шалгалтад МАТЕМАТИК-751, “Дагалдах” шалгалтад НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ-685 бол тооцоолсон оноо нь (751*0,7)+(685*0,3)=525.7+205.5=731,2 болно.

Бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн харгалзах суурь болон дагалдах шалгалт, сонгох боломжтой хөтөлбөрийн жагсаалт

Монгол Улсын Их Сургууль

Байршил:

Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

75754400, 77307730 – 1122, 1123, 1124, 1128, 1129